Algemene voorwaarden Twente Weddings

Tot stand gekomen op 19 oktober 2021.

Algemene Voorwaarden Twente Weddings, gevestigd aan de Brummelaarsweg 5, 7475 RJ, te Markelo, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81956231.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Twente Weddings:                             Twente Weddings, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81956231.

Dienst:                                                Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Twente Weddings voor of ten behoeve van het Bruidspaar heeft verricht.

Honorarium:                                      De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met het Bruidspaar is overeengekomen.

Opdracht:                                          De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Bruidspaar:                                       Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:                                   Elke overeenkomst gesloten tussen Twente Weddings en het Bruidspaar.

Tegoedbon:                                        Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor het Bruidspaar.

Leverancier:                                      Een derde partij welke is ingeschakeld door het Bruidspaar en dient samen te werken met Twente Weddings waarbij Twente Weddings als tussenpersoon fungeert.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Twente Weddings en het Bruidspaar, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Twente Weddings, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van het Bruidspaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Twente Weddings en het Bruidspaar in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Twente Weddings zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van Twente Weddings zijn 14 dagen geldig. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. Eventuele opties op data en prijzen zijn kunnen in een nieuwe offerte wijzigen.
 3. Twente Weddings kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien het Bruidspaar, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Twente Weddings daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Twente Weddings anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Twente Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door het Bruidspaar van de offerte van Twente Weddings.
 2. Twente Weddings en het Bruidspaar kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 3. Twente Weddings gaat geen overeenkomsten aan met Leveranciers en fungeert hierbij enkel als tussenpersoon tussen Leverancier en Bruidspaar.
 4. Eenzijdige annulering van de overeenkomst kan enkel per facturatietermijn. Twente Weddings staat niet in voor de gevolgen jegens Leveranciers in geval van annulering. Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen na acceptatie van de offerte en/of voordat de aanbetaling gedaan is, heeft Twente Weddings het recht om 5% van het totaalbedrag te factureren voor de door Twente Weddings gemoeide diensten. In geen geval vindt er bij annulering restitutie plaats.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Twente Weddings het Bruidspaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Twente Weddings zal het Bruidspaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Twente Weddings het Bruidspaar hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Twente Weddings daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Twente Weddings proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen het Bruidspaar en Twente Weddings zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. Twente Weddings zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Twente Weddings heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Twente Weddings heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Twente Weddings het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door het Bruidspaar niet wordt betaald, is Twente Weddings niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Twente Weddings het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat het Bruidspaar de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. het Bruidspaar verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan het Bruidspaar redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Twente Weddings.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Twente Weddings het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van het Bruidspaar.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Twente Weddings.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Twente Weddings tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan het Bruidspaar opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door het Bruidspaar kunnen worden berekend.
 5. Twente Weddings is gerechtigd om tevens achteraf extra kosten in rekening te brengen vanwege ad hoc op de trouwdag extra gebruik van de spullen van Twente Weddings en/of extra diensten.

Artikel 8 Wijziging honorarium

 1. Indien Twente Weddings bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Twente Weddings gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Twente Weddings het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij het Bruidspaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan het Bruidspaar de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Twente Weddings rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Twente Weddings alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. het Bruidspaar heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. Twente Weddings zal het Bruidspaar in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Twente Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Twente Weddings opgegeven termijn.
 2. De trouwdatum staat na betaling en bevestiging vast en kan niet meer gewijzigd worden na bevestiging van de locatie,tenzij partijen dit onderling overleggen.
 3. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 4. Indien Twente Weddings gegevens of instructies nodig heeft van het Bruidspaar, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat het Bruidspaar deze aan Twente Weddings heeft verstrekt.
 5. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient het Bruidspaar Twente Weddings schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Twente Weddings alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Twente Weddings zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Twente Weddings binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft het Bruidspaar het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Twente Weddings aangewezen bankrekening in deelbetalingen van 40% aanbetaling, 40% tussentijdse betaling en 20% maximaal 4 weken voor de trouwdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Twente Weddings aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Het Bruidspaar is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Twente Weddings is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan het Bruidspaar te factureren.
 6. Twente Weddings en het Bruidspaar kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet het Bruidspaar betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is het Bruidspaar, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. het Bruidspaar is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Twente Weddings en de verplichtingen van het Bruidspaar jegens Twente Weddings onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten

 1. Indien het Bruidspaar in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van het Bruidspaar. In ieder geval is het Bruidspaar incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Twente Weddings recht van het Bruidspaar op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Twente Weddings heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Twente Weddings het Bruidspaar na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van het Bruidspaar.

Artikel 12 Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Twente Weddings.
 2. Het Bruidspaar dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
 5. In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 13 Verhuur

 1. Twente Weddings biedt verhuur aan van spullen in haar beheer. Spullen kunnen in iedere fase gehuurd worden tegen een meerprijs die verrekend zal worden bij de eerstvolgende factuur.
 2. De spullen worden uitsluitend opgebouwd en afgebouwd door Twente Weddings.
 3. Het Bruidspaar, de door hen ingeschakelde leveranciers en de gasten dienen deugdelijk en netjes met het gehuurde om te gaan en het gehuurde dient in de staat zoals het geleverd is geretourneerd te worden. Zijnde onbeschadigd en compleet. Indien dit niet het geval is, is Twente Weddings gerechtigd om kosten voor de schade in rekening te brengen.
 4. Ingeval van het verliezen of diefstal van de spullen is Twente Weddings gerechtigd de dagwaarde en een boete van €5000 te verhalen.

Artikel 14 Opschorting

 1. Indien het Bruidspaar een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Twente Weddings het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Twente Weddings bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Twente Weddings omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat het Bruidspaar de verplichtingen niet zal nakomen;
 • het Bruidspaar bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Twente Weddings kan worden gevergd.
 1. Twente Weddings behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien het Bruidspaar een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Twente Weddings bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Twente Weddings bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Twente Weddings omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat het Bruidspaar de verplichtingen niet zal nakomen;
 • het Bruidspaar bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van het Bruidspaar niet langer van Twente Weddings kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Twente Weddings kan worden gevergd;
 • het Bruidspaar in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • het Bruidspaar onder curatele wordt gesteld;
 • het Bruidspaar komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Twente Weddings op het Bruidspaar onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Twente Weddings de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Twente Weddings niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan het Bruidspaar, is het Bruidspaar aansprakelijk voor de door Twente Weddings geleden schade.

Artikel 16 Corona

 1. Het coronavirus, en daaruit voortvloeiende besluiten door de overheid om bruiloften te verbieden dan wel te beperken, kunnen invloed hebben op de geplande bruiloft. Het Bruidspaar heeft in dat geval enkele mogelijkheden indien zo’n situatie zich voordoet op de datum waarop het huwelijk gepland staat.
 2. Indien er vanuit de overheid 4 weken voor uw geboekte datum beperkende maatregelen vanwege COVID-19 worden aangekondigd of gelden, is het mogelijk om;
  – De invulling van de bruiloft aan te passen, zodat de bruiloft conform de dan geldende maatregelen
  doorgang kan vinden.
  – De bruiloft te verplaatsen naar een nieuwe datum, uiterlijk 6 maanden na de oorspronkelijke datum.
  – De bruiloft te verplaatsen naar een datum later dan 6 maanden na de oorspronkelijke datum. De verplaatsingskosten voor deze mogelijkheid geschiedt op nacalculatie.
 3. Indien opdrachtgever voor geen van bovenstaande opties kiest en dus het event annuleert, zullen de annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd zoals artikel 4.4.

Artikel 17 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Twente Weddings of het Bruidspaar worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Twente Weddings geen invloed kan uitoefenen en waardoor Twente Weddings niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Twente Weddings in redelijkheid niet van het Bruidspaar mag worden verlangd.
 4. Twente Weddings heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Twente Weddings zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Twente Weddings als het Bruidspaar kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Twente Weddings zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Twente Weddings ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Twente Weddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. het Bruidspaar is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Garanties

 1. Twente Weddings garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal en heeft hierbij een inspanningsverplichting.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 3. Twente Weddings garandeert dat er altijd een vertegenwoordiger vanuit Twente Weddings beschikbaar is en er mogelijkheid is tot vervanging van de contactpersoon in geval van ziekte of andere omstandigheden waardoor het eerste contactpersoon niet kan komen.

Artikel 19 Buitenland

 1. Indien de trouwlocatie in het buitenland plaatsvindt gelden dezelfde voorwaarden namelijk deze Algemene Voorwaarden.
 2. Mocht de bruiloft niet kunnen plaatsvinden vanwege ziekte, geannuleerde vluchten, weersomstandigheden of een andere vorm van overmacht, dan dienen in ieder geval de gemaakte kosten voor het verblijf en reizen naar de locatie van Twente Weddings vergoed te worden, alsmede gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 4.4.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van het Bruidspaar. Twente Weddings is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Twente Weddings.
 2. Twente Weddings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van het Bruidspaar. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Twente Weddings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Twente Weddings is uitgegaan van door het Bruidspaar verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Twente Weddings kenbaar behoorde te zijn.
 4. Twente Weddings kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken van zowel binnenlandse als buitenlandse Leveranciers of andere door het bruidspaar ingeschakelde derden.
 5. Twente Weddings is nimmer aansprakelijk voor schade of ongevallen aan spullen of personen aanwezig op de bruiloft. Tevens is Twente Weddings niet verantwoordelijk voor spullen van derde partijen die zijn ingeschakeld door het Bruidspaar.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Twente Weddings of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. Indien Twente Weddings aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Twente Weddings beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Twente Weddings aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Twente Weddings overeenkomstig de verzekering draagt.
 8. het Bruidspaar dient de schade waarvoor Twente Weddings aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Twente Weddings te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Twente Weddings vervalt binnen één jaar nadat het Bruidspaar bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21 Vrijwaring

 1. Het Bruidspaar vrijwaart Twente Weddings voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan het Bruidspaar toerekenbaar is.
 2. Indien Twente Weddings uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het Bruidspaar gehouden Twente Weddings zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Twente Weddings en derden komen verder voor rekening en risico van het Bruidspaar.

Artikel 21 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Twente Weddings en de door Twente Weddings (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Twente Weddings behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Twente Weddings behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Twente Weddings mag sfeerimpressies en foto’s van de bruiloft na het plaatsvinden van de bruiloft communiceren op haar eigen online en offline media kanalen voor promotiedoeleinden, tenzij het Bruidspaar expliciet aangeeft dat Twente Weddings hiervoor geen toestemming heeft.

Artikel 23 Geheimhouding

 1. Zowel Twente Weddings als het Bruidspaar zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Hierbij inbegrepen zijn verslagen, inhoudelijke afspraken en prijsafspraken. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Bruidspaar en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die het Bruidspaar aan Twente Weddings verstrekt, zal Twente Weddings zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Twente Weddings mag de persoonsgegevens van het Bruidspaar uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan Twente Weddings informatie van het Bruidspaar over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die Twente Weddings verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is Twente Weddings niet toegestaan om de persoonsgegevens van het Bruidspaar uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Twente Weddings gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Twente Weddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Twente Weddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is het Bruidspaar niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. het Bruidspaar gaat akkoord dat Twente Weddings het Bruidspaar voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer het Bruidspaar niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan het Bruidspaar dit kenbaar maken.
 8. Twente Weddings behoudt zich het recht voor de overige gegevens van het Bruidspaar geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 25 Nieuwsbrief

 1. Het Bruidspaar kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt het Bruidspaar op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. Het Bruidspaar ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. Het Bruidspaar kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. het Bruidspaar zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 26 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Twente Weddings heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Twente Weddings zal het Bruidspaar per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat het Bruidspaar op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien het Bruidspaar niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft het Bruidspaar het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Twente Weddings partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien het Bruidspaar zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. Geschillen zullen worden behandeld in het arrondissement Overijssel.